دانلود شيوه نامه ، برنامه زمانی ، نمون برگ ارزیابی معلم نمونه 1402-1401
معلم نمونه

دانلود شيوه نامه ، برنامه زمانی ، نمون برگ ارزیابی معلم نمونه 1402-1401

یکی از راههای ایجاد انگیزه در منابع انسانی و بخصوص معلمان ، قدردانی و تکریم معلمان کوشا و ساعی است که با ایثار و از خود گذشتگی برای انجام وظایف هرچه بهتر تلاش می نمایند. از این رو وزارت آموزش و پرورش قصد دارد؛ همچون سالهای گذشته با رویکردی جدید از طریق رصد عملکرد و رفتار  معلمان )به لحاظ شخصیتی، تخصصی و حرفهای( به شناسایی آنان بپردازد و ضمن معرفی معلمان نمونه در سطوح مدرسه، منطقه، استان و کشور از آنان تجلیل به عمل آورد. به همین منظور این دستور العمل تهیه و ارسال میشود .

تابلوی اعلانات