اعزام به خارج معلمان در سال 1401-1402
بررسی و پاسخ به سوالات پیرامون اعزام به خارج معلمان

اعزام به خارج معلمان در سال 1401-1402

۶۲ مدرسه به صورت دولتی در کشورهای مختلف داریم و البته ماهیت این مدارس تا حدودی شباهتی هم به مدارس غیر دولتی دارند و آن شباهت هم دریافت مقداری شهریه از والدین است تا مدارس بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند.

تابلوی اعلانات