اطلاعيه حق التدريس و حقوق اسفندماه 1401
اطلاعيه حق التدريس

اطلاعيه حق التدريس و حقوق اسفندماه 1401

با عنايت به مصوبه كارگروه حقوق وزارت دستور فرماييد كليه اسناد مالي حق التدريس حداكثر تا 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 17 اسفندماه در پايگاه حقوق و حق التدريس وزارت بارگذاري شود.

تابلوی اعلانات