جدول راهنمای ثبت مدارک و مستندات طرح رتبه بندی – جدید
کاربردی و مفید برای ثبت مدارک رتبه بندی

جدول راهنمای ثبت مدارک و مستندات طرح رتبه بندی – جدید

جدول راهنمای ثبت مدارک و مستندات طرح رتبه بندی  که توسط آموزش و پرورش خراسان جنوبی ( هیات ممیزه استان و با همکاری و هم فکری اعضای محترم میز کار اجرایی رتبه بندی استان خراسان جنوبی) گردآوری و آماده شده است

تابلوی اعلانات