تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۷

دانش آموزان کلاس را همیشه بر اساس قد در کلاس ننشانید

همیشه دانش آموزان را بر اساس قد یا حروف الفبا در کلاس ننشانید . به بچه هایی فکر کنید که با این وضعیت ها، همیشه در آخر صف ، عقب کلاس و یا آخر فهرست هستند . هر کسی شایسته آن است که هر از چند گاهی اول باشد .

چنیش دانش آموزان در کلاسدانش آموزان را بر اساس قد مرتب نکنید