تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۲

توانایی حل مساله ، مربوط به نگرش است

توانایی حل مساله ، عمدتا موضوعی مروبط به نگرش است . به دانش آموزان یاد بدهید که مشکلات دوستان ما هستند و بدون آنها چالش، یادگیری و پیروزی اصلا وجود ندارد .

توانایی حل مساله ، مربوط به نگرش استتوانایی حل مساله دانش آموزان