اطلاعيه حق التدريس و حقوق اسفندماه 1401
اطلاعيه حق التدريس

اطلاعيه حق التدريس و حقوق اسفندماه 1401

با عنايت به مصوبه كارگروه حقوق وزارت دستور فرماييد كليه اسناد مالي حق التدريس حداكثر تا 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 17 اسفندماه در پايگاه حقوق و حق التدريس وزارت بارگذاري شود.

اعزام به خارج معلمان در سال 1401-1402
بررسی و پاسخ به سوالات پیرامون اعزام به خارج معلمان

اعزام به خارج معلمان در سال 1401-1402

۶۲ مدرسه به صورت دولتی در کشورهای مختلف داریم و البته ماهیت این مدارس تا حدودی شباهتی هم به مدارس غیر دولتی دارند و آن شباهت هم دریافت مقداری شهریه از والدین است تا مدارس بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند.

تابلوی اعلانات